Regulamin kursów

 1. Definicje:

  1. WSC – szkoła tańca Warsaw Salsa Club, organizator zajęć tanecznych, prowadzona przez AJK Aleksandra Kacprowicz ,NIP 118-197-89-09
  2. Uczestnik – osoba zapisana na zajęcia, organizowane przez WSC;
  3. Instruktor – osoba wyznaczona przez WSC do prowadzenia zajęć;
  4. Zajęcia – zajęcia artystyczne, taneczne, sportowe i inne organizowane przez WSC. Charakter Zajęć i ich poziom jest określony przez WSC;
  5. Statysta – osoba biorąca udział w Zajęciach bezpłatnie;
  6. Sala – wyznaczone przez WSC miejsce, w którym odbywają się zajęcia;
  7. Recepcja – miejsce wyznaczone przez Warsaw Salsa Club, w którym Uczestnik zajęć jest zobowiązany zgłosić się przed rozpoczęciem zajęć tanecznych oraz dokonać spraw związanych z kursami;
  8. Recepcjonista – osoba wyznaczona przez Warsaw Salsa Club, odpowiadająca za działanie Recepcji;
  9. Cennik – aktualny cennik dostępny na stronie internetowej oraz w Recepcji WSC;
  10. Poziom open – poziom, na którym Uczestnik zgłasza się, mając już opanowane podstawy danego tańca;
  11. Poziom s-open – poziom średniozaawansowany przeznaczony dla Uczestników tańczących na poziomie S1, S2 lub S3 (kolejne poziomy średniozaawansowane);
  12. Karnet OPEN – karnet, który można wykorzystać na dowolne zajęcia regularne, w ciągu 30 dni od daty zakupu;
  13. Karnet VIP – karnet, który przewiduje wykorzystanie nieograniczonej ilości zajęć, w ciągu 30 dni od daty zakupu;
  14. Zajęcia autorskie – zajęcia, prowadzone według autorskiego programu Instruktora;
  15. System – baza danych do zarządzania grupami oraz Uczestnikami Zajęć.
 2. Postanowienia ogólne

  1. Warunkiem uczestniczenia w Zajęciach organizowanych przez WSC jest zapisanie się na listę Uczestników oraz uiszczenie odpowiedniej opłaty za Zajęcia zgodnie z pkt. 5 niniejszego regulaminu.
  2. Uczestnik Zajęć WSC w momencie zapisania się na Zajęcia równocześnie akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich bądź pozostających pod opieką lub kuratelą wymagana jest zgoda ich opiekuna/kuratora. Regulamin dostępny jest w recepcji i na stronie internetowej WSC. Niezapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu nie zwalnia Uczestnika Zajęć od obowiązku jego przestrzegania.
  3. Uczestnik jest świadomy swojego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej i uczestniczy w Zajęciach prowadzonych przez WSC wyłącznie na własną odpowiedzialność. WSC nie odpowiada za wszelkie urazy, nieszczęśliwe wypadki czy kontuzje Uczestnika powstałe w trakcie Zajęć lub będących następstwem uczęszczania w Zajęciach. W przypadku pozostawania Uczestnika pod opieką lub kuratelą odpowiedzialność ponosi odpowiednio opiekun/kurator.
  4. Uczestnik nie może uczestniczyć w Zajęciach, jeśli jego stan zdrowia stanowi niebezpieczeństwo dla niego samego lub dla innych osób uczestniczących w Zajęciach. W przypadku, gdy Instruktor prowadzący Zajęcia, zauważy takie objawy u Uczestnika, może odmówić mu wstępu, lub dalszego uczestnictwa w zajęciach. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za Zajęcia.
  5. Uczestnicy w trakcie trwania Zajęć zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania instrukcji przekazywanych im przez Instruktorów.
  6. Czas trwania Zajęć jest określony na stronie internetowej WSC lub ustalany indywidualnie z Uczestnikami Zajęć.
  7. Poziom zaawansowania Zajęć oferowanych przez WSC jest określony na stronie internetowej WSC.
  8. Zajęcia prowadzone są przez cały czas ich trwania przez stałego, określonego Instruktora, jednakże z przyczyn niezależnych od WSC może on zostać zmieniony lub zastępowany przez innego Instruktora wyznaczonego przez WSC. W takim przypadku Uczestnikowi Zajęć nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty za zajęcia.
  9. WSC nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione na terenie szkoły.
 3. Zapisy na Zajęcia WSC

  1. Uczestnik dokonuje zapisu na Zajęcia w WSC opcjonalnie poprzez jedną z trzech możliwości:
   1. wysyłając wiadomość e-mail na adres: recepcja@warsawsalsaclub.pl (rekomendowane),
   2. telefonicznie pod numerem 784-980-410,
   3. osobiście na Recepcji WSC.
  2. Uczestnik zostanie zapisany na Zajęcia jedynie w przypadku gdy grupa nie przekracza liczby Uczestników określonej przez WSC. W przypadku, jeżeli grupa przekroczy maksymalną ilość osób zapisy nie będą dokonywane (możliwe jest stworzenie listy rezerwowej).
  3. Nie trzeba posiadać partnera, bądź partnerki, żeby zapisać się na Zajęcia w parach. Wyjątek stanowią tzw. Zajęcia Autorskie, wobec których Instruktor ma prawo zastrzec konieczność zapisywania się w parach.
   1. W przypadku prowadzenia zajęć wyłącznie dla pań lub wyłącznie dla panów, zapisać się mogą tylko osoby z danej płci.
  4. W trakcie prowadzenia zapisów na Zajęcia w parach, WSC dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia równej lub podobnej ilości Uczestników obojga płci. Nie dotyczy to Zajęć autorskich, wobec których Instruktor ma prawo zastrzec konieczność zapisywania się przez Uczestników w parach. Wówczas Uczestnicy zobowiązani są zapisywać się na Zajęcia z partnerem/partnerką.
  5. WSC zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia Zajęć, a także ich całkowitego odwołania, w przypadku kiedy liczba Uczestników zapisanych na Zajęcia nie osiągnie wymaganej przez WSC liczby.
 4. Ogólne informacje o zajęciach

  1. Zajęcia od poniedziałku do piątku odbywają się w godzinach 17:45 – 22:00.
  2. Cykliczne zajęcia weekendowe odbywają się minimum raz w miesiącu.
 5. Organizacja Zajęć

  1. Grupa rozpocznie Zajęcia w terminie określonym przez WSC i podanym na stronie internetowej. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie pod warunkiem odpowiedniej wielkości grupy.
  2. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. Pierwszeństwo do uczestniczenia w Zajęciach mają osoby, które zapisały się na Zajęcia poprzez formularz kontaktowy. WSC ma prawo odmówić uczestnictwa w Zajęciach osobie, której nie ma na liście uczestników.
  3. Uczestnik zobowiązany jest stawić się w siedzibie WSC 15 min. przed rozpoczęciem Zajęć w celu zgłoszenia uczestnictwa w Zajęciach, ewentualnego dokona płatności oraz przygotowania się do Zajęć. WSC nie odpowiada za szybkość obsługi Recepcji, w przypadku, gdy Uczestnik zgłosi się do Recepcji później, niż o wyznaczonym czasie.
  4. Na Zajęciach obowiązuje zmiana obuwia.
  5. Do Zajęć, które rozpoczynają od Poziomu P1 można dołączyć na maksymalnie na trzecich Zajęciach. W przypadku chęci dołączenia w późniejszym terminie wymagana jest konsultacja Instruktora prowadzącego Zajęcia.
  6. W Zajęciach na poziomie średniozaawansowanym, zaawansowanych oraz realizujących programy autorskie, uczestniczyć mogą wyłącznie osoby, które uzyskały zgodę Instruktora.
  7. W przypadku opuszczenia trzech kolejnych Zajęć Uczestnik zobowiązany jest skonsultować z Instruktorem swój powrót do Zajęć. Wyjątkiem stanowią Zajęcia na Poziomie open i s-open.
  8. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku podczas trwania zajęć, bez zgody Instruktora.
  9. WSC zastrzega sobie możliwość rozwiązania Zajęć w przypadku gdy liczba Uczestników jest zbyt mała, a także z innych powodów jakie WSC uzna za istotne. Na prośbę Uczestnika, WSC zaoferuje mu w miarę możliwości inne Zajęcia.
  10. WSC dopuszcza możliwość brania udziału w Zajęciach przez Uczestnika w roli Statysty. Należy jednak spełnić poniższe wymagania:
   1. Statysta regularnie bierze udział w Zajęciach organizowanych WSC. Oznacza to, że posiada aktywny karnet WSC lub kartę partnerską np. Multisport, Fitprofit, czy Ok System, którą posługuje się przynajmniej raz w tygodniu w WSC przez minimum 2 miesiące do momentu ubiegania się o status Statysty. Statystą może być również osoba, która opłaca jednorazowe wejścia za Zajęcia przynajmniej raz w tygodniu w WSC przez minimum 2 miesiące do momentu ubiegania się o status Statysty.
   2. Statysta może uczestniczyć tylko w Zajęciach ze stylu na który uczęszcza regularnie w WSC.
   3. Statysta może uczestniczyć tylko w Zajęciach o niższym poziomie zaawansowania niż ten, który reprezentuje Statysta, co jest udokumentowane w Systemie WSC. Nie można brać udziału w Zajęciach w roli Statysty na poziomie zaawansowania, na który Statysta uczęszcza w przypadku zajęć o charakterze regularnym.
   4. Nie można uczestniczyć jako Statysta w Zajęciach na poziomie zaawansowanym.
   5. Statysta zgłasza się do Recepcjonisty w celu zgłoszenia udziału w Zajęciach dopiero po obsłużeniu przez Recepcjonistę wszystkich Uczestników Zajęć, minimum 15 minut po rozpoczęciu zajęć. Recepcjonista ma prawo odmówić Statyście prawa do bezpłatnego udziału w zajęciach w przypadku równej ilości Uczestników obojga płci.
   6. Statysta ma obowiązek zgłosić udział w Zajęciach u Instruktora. Instruktor ma prawo odmówić Statyście prawa do bezpłatnego udziału w zajęciach w przypadku wyrównania się ilości Uczestników obojga płci w każdym momencie trwania zajęć bądź jeśli uzna, że Statysta pomimo udokumentowanego w systemie WSC poziomu tańca zaniża poziom grupy.
 6. Płatności

  1. W Zajęciach mogą brać udział tylko Uczestnicy, którzy uiszczą opłatę za Zajęcia.
  2. Zarówno Uczestnicy o uregulowanych płatnościach i jak i tych, którzy muszą uregulować płatności zobowiązani są zgłosić się do Recepcji za każdym razem przed rozpoczęciem Zajęć.
  3. Uczestnik uiszcza opłatę za Zajęcia zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym w Recepcji oraz umieszczonym na stronie internetowej WSC http://warsawsalsaclub.pl/kursy/cennik. WSC zastrzega możliwość zmiany Cennika oraz wprowadzania dodatkowych opłat na niektóre Zajęcia.
  4. Opłata uiszczana jest przez Uczestnika w całości przed rozpoczęciem Zajęć. Płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, kredytową lub przelewem bankowym na konto WSC. W przypadku wpłat na konto w tytule przelewu należy wpisać dane według poniższego wzoru oraz przesłać potwierdzenie zapłaty przed rozpoczęciem Zajęć na adres email Recepcji recepcja@warsawsalsaclub.pl:IMIĘ, NAZWISKO, NAZWĘ ZAJĘĆ, DZIEŃ ORAZ GODZINĘ
   Np. Jan Kowalski, Bachata P1, czwartek 19:55 dane do przelewu:
   AJK Aleksandra Kacprowicz                                                                      Dębówka 27A, 05-870 Dębówka
   nr konta bankowego: Nest Bank 20 2530 0008 2018 1056 7155 0001
  5. Uczestnik może uiszczać opłaty jednorazowo za kolejne Zajęcia bądź korzystać z karnetów oferowanych przez WSC.
  6. Każdy karnet przyporządkowany jest do konkretnego kursu. Nie można przenieść karnetu na inny kurs. Wyjątkiem jest Karnet VIP. Szczegóły dotyczące karnetów znajdują się w Cenniku Zajęć.
  7. System uiszczania opłat w przypadku korzystania z pakietów oferowanych przez partnerów (typu Multisport, Fit Profit, Ok System) jest zgodny z zasadami umieszczonymi na stronie internetowej http://warsawsalsaclub.pl/kursy/cennik oraz dostępnymi na Recepcji.
  8. W przypadku nieobecności Uczestnika na Zajęciach, za które uiścił opłatę bądź indywidualną, bądź w karnecie, opłaty nie będą zwracane. W przypadku nieobecności Uczestnika na Zajęciach, zgłoszonej Recepcjoniście (telefonicznie poprzez sms bądź mailowo) najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem Zajęć, opłata uiszczona przez Uczestnika zostanie zaliczona na poczet przyszłych Zajęć Uczestnika. W przypadku karnetu na 4 Zajęcia można zgłosić 1 nieobecność, a w przypadku karnetu na 8 Zajęć można zgłosić 2 nieobecności.
  9. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej z góry opłaty za Zajęcia oraz opłata ta nie zostanie zaliczona na poczet przyszłych w następujących przypadkach:
   1. Uczestnik nie zgłosi nieobecności;
   2. Uczestnik zgłosi nieobecność później niż na godzinę przed rozpoczęciem Zajęć;
   3. Uczestnik przekroczy limit nieobecności, o którym mowa w pkt. 6.H
   4. Uczestnik zrezygnuje z Zajęć w czasie krótszym niż 2 dni przed ich rozpoczęciem.
  10. Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej z góry opłaty za Zajęcia z w następujących przypadkach:
   1. Zajęcia na które został on zapisany nie rozpoczęły się z uwagi na zbyt małą liczbę Uczestników lub z innych powodów niezależnych od WSC;
   2. Zajęcia w których uczestniczy Uczestnik i za które uiścił opłatę zostały rozwiązane;
   3. Stan zdrowia Uczestnika nie pozwala mu na dalsze uczestnictwo w Zajęciach (po zgłoszeniu nieobecności minimum godzinę przez rozpoczęciem się zajęć oraz potwierdzeniu stanu zdrowia Uczestnika ważnym zwolnieniem lekarskim).
   4. Uczestnik zrezygnował z Zajęć po ich jego opłaceniu na 2 dni lub więcej dni przed jego rozpoczęciem, o czym poinformował mailowo lub telefonicznie Recepcję.
  11. W przypadku wykupienia przez Uczestnika karnetu, zwrot przysługuje mu jedynie za niewykorzystaną część.
 7. Postanowienia końcowe

  1. Instruktorzy WSC w miarę możliwości własnych oraz WSC dołożą starań, by zapewnić Uczestnikom zajęć maksymalne bezpieczeństwo.
  2. Instruktorzy WSC w miarę możliwości własnych oraz WSC dołożą starań, by zapewnić Uczestnikom zajęcia najwyższej jakości.
  3. Uczestnicy wykonują wszelkie ćwiczenia na własne ryzyko i w sposób dla nich samych bezpieczny.
  4. Każda osoba biorąca udział w Zajęciach zobowiązana jest do kulturalnego zachowania oraz przestrzegania ogólnych norm i zachowań. WSC ma prawo do skreślenia z listy i wydania zakazu wstępu na Zajęcia (czasowego lub bezterminowego) Uczestników, którzy narażają siebie i innych na niebezpieczeństwo, zakłócają porządek, lub w jakikolwiek inny sposób naruszają niniejszy regulamin.
  5. Zabrania się uczestniczenia w Zajęciach osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
  6. Zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu oraz narkotyków na teren OSiR Ochota.
  7. Uczestnicząc w Zajęciach Uczestnik wyraża zgodę na pozostawienie swoich danych osobowych w elektronicznym Systemie do zarządzania szkołą. W szczególności zgadza się na pozostawienie swojego imienia, nazwiska, adresu email oraz numeru telefonu potrzebnych do weryfikacji oraz zapisu Uczestnika na Zajęcia. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z działalnością szkoły tańca Warsaw Salsa Club i nie będą w żaden sposób udostępniane ani sprzedawane podmiotom niezwiązanym z WSC.
  8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23.03.2016

 

Dodatkowo na terenie naszej szkoły obowiązuje regulamin OSiR Ochota.

Komentarze są wyłączone.